Trang chủ WiKi Mẫu Biên bản hủy hóa đơn, thu hồi, điều chỉnh mới sử dụng 2021

Mẫu Biên bản hủy hóa đơn, thu hồi, điều chỉnh mới sử dụng 2021

Thiên Hà 922

Khi phát hiện sai sót trong quá trình lập hóa đơn điện tử, tùy vào từng trường hợp. Mà kế toán cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, biên bản hủy hóa đơn, biên bản thu hồi hóa đơn. Lúc này bạn cần Mẫu Biên bản hủy hóa đơn, thu hồi, điều chỉnh mới sử dụng 2021 chuẩn nhất từ Bộ Tài chính. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp một cách chi tiết và đầy đủ nhất. Những thông tin liên quan đến vấn đề này.

Những trường hợp nào cần đến các Mẫu Biên bản hủy hóa đơn, thu hồi, điều chỉnh mới sử dụng 2021?  

Biên bản về điều hỉnh hóa đơn được quy định tại Khoản 3, Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC. Theo đó, thì trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua. Đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai Thuế hoàn thiện các thủ tục mua bán. Sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót. Đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

Xem thêm: In hoá đơn lấy ngay giá rẻ -❸❺% tại Hà Nội

Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh cần phải ghi cụ thể những nội dung như:

 • Tăng, giảm số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng ….,
 • Tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu…
 • Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.
 • Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

 Tải mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn chung mới nhất 2021

Tên Công ty ……………………………

Địa chỉ: ………………………………….

ĐT: ……………….. Fax: ……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-***———…………, ngày …… tháng …..năm ……

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Căn cứ theo hợp đồng số ……………………….….. ký ngày…..tháng…..năm…… giữa hai bên:

Bên A: (Sử dụng dịch vụ)……………………………………………………………….

Tên: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện: …………………………………………………………..Chức vụ:…………………………………………

Bên B: (Bên cung cấp dịch vụ)…………………………………………………………

Tên: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………….

Đại diện: …………………………………………………………..Chức vụ:…………………………………………..

Hai bên thống nhất điều chỉnh hóa đơn số ………………..……. do Công ty …………

Xuất với nội dung:

Tên hàng hóa: Hợp đồng …………………………………………………………………..

Thành tiển:……………………………………………………………………………………..

Cộng tiền hàng:……………………………………………………………….………………

Thuế suất GTGT:………………………% Tiền thuế GTGT:…………………………….

Tổng cộng tiền thanh toán:………………………………………………………….………

Số tiền viết bằng chữ:………………………………………..………………………..……

Được điều chỉnh với nội dung như sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Nội dung sau khi được điều chỉnh:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Lý do: Bên xuất hóa đơn đã ……………………………………………..…… ở mục …………………….….

Biên bản này được lập thành 2 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như sau. Mỗi bên giữ một bản để đối chiếu với hóa đơn số …………….. ngày ………………….…..

Bên A Bên B
(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

 

Tham khảo: Mẫu phiếu thu tiền mặt theo thông tư 48, 133, 200

2. Quy định về biên bản hủy hóa đơn: Khi nào thì được hủy hóa đơn?

Theo tại Khoản 2, Điều 29 của Thông tư 39/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định các trường hợp phải hủy hóa đơn như sau:

 • Các hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.
 • Tổ chức, hộ, cá nhân đã được quan thuế thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là 19 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.
 • Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.
 • Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán thì sẽ được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

Tải mẫu biên bản huỷ hoá đơn mới nhất 2021

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc

———***———

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn

Căn cứ vào điều 18 thông tư số 64/2010/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ vào thỏa thuận giữa các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…  chúng tôi gồm có:

Bên A: Công Ty ………………………………………………………………….

           Đại diện : …………………………………………………………………………………..

Chức vụ : .………………………………………………………………………………….

Trụ sở : ……………………………………………………………………………………..

            Mã số thuế:  …………………………………………………………………………………

Bên B: Công Ty ………………………………………………………………….

           Đại diện : …………………………………………………………………………………..

Chức vụ : .………………………………………………………………………………….

Trụ sở : ……………………………………………………………………………………..

            Mã số thuế:  ………………………………………………………………………………..

Hai bên thống nhất lập biên bản này để huỷ và thu hồi hoá đơn GTGT với nội dung sau:

 • Số hóa đơn: ……………………..
 • Mẫu số: ………………………..
 • Ký hiệu: ………………………..
 • Ngày lập: ………………………..
 • Giá trị hóa đơn: ………………………..

Tên dịch vụ: ……………………………………………………………………………….

Lý do huỷ hoá đơn: ……………………………………………………………………….

Chúng tôi xin cam đoan các thông tin khai ở trên là hoàn toàn chính xác. Nếu có bất kỳ sai sót  nào chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ  01 bản có giá trị như nhau.

     Xác nhận của bên mua hàng                                                   Đại Diện Bên bán

Tải mẫu biên bản thu hồi hoá đơn 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THU HỒI HÓA ĐƠN ĐÃ LẬP SAI

Số …/BBTHHĐ

Căn cứ theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ theo Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 về sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ/

Căn cứ theo Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

Hôm nay, ngày ../../2021, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A: Công ty……………………………………………………………………

Địa chỉ:

Điện thoại:……………………………….. MST: ………………………………….

Do Ông (Bà): ……………………………. Chức vụ: ………….…………………..

BÊN B: Công ty……………………………………………………………………

Địa chỉ:

Điện thoại:……………………………….. MST: ………………………………….

Do Ông (Bà): ……………………………. Chức vụ: ………….…………………..

Hai bên thông nhất lập biên bản thu hồi (liên…) hóa đơn………. đã lập, có ký hiệu: ……. số ….. ngày ../../…. để xóa bỏ theo quy định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số …………., ký hiệu: ………. số …………………. ngày ../../….

Lý do thu hồi: ………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này được lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                      ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Như vậy bài viết đã cung cấp cho các bạn 3 Mẫu Biên bản hủy hóa đơn, thu hồi, điều chỉnh mới sử dụng 2021. Nếu như gặp phải những sai sót không đáng có trong công việc thì có thể căn cứ vào những mẫu này để soạn thảo nội dung phù hợp với hoạt động kinh doanh mua bán của đơn vị bạn. Chúc các bạn thành công.

Mới nhất