Trang chủ WiKi Mẫu Báo cáo thành tích mới nhất năm 2021 được dùng nhiều nhất

Mẫu Báo cáo thành tích mới nhất năm 2021 được dùng nhiều nhất

Thiên Hà 1891

Báo cáo thành tích là một dạng văn bản nói về những thành tích xuất sắc. Mà cá nhân đạt được trong thời gian công tác tại đơn vị. Nó là loại văn bản rất cần đối với mỗi một người lao động và người lãnh đạo trong doanh nghiệp. Tổ chức thường được dùng để gửi lên cấp quản lý và cấp trên của cá nhân đó. Với những đề xuất đề nghị được công nhận sự cống hiến và sức lao động của mình. Trong suốt một năm qua qua đó đề nghị tặng giấy khen hoặc tăng lương, tăng chức. Dưới đây là Mẫu Báo cáo thành tích mới nhất năm 2021 được dùng nhiều nhất. Được chúng tôi tổng hợp nhằm giúp các bạn có thể tự hoàn thành báo cáo thành tích của mình. Một cách nhanh chóng chính xác nhất.

Khi nào thì cần sử dụng đến mẫu báo cáo thành tích

Là loại văn bản thể hiện kết quả của người lao động trong quá trình làm việc để trình lên lãnh đạo. Mặt khác người lãnh đạo cũng căn cứ văn bản để xét các thành quả cho người lao động. Tạo sự công bằng trong doanh nghiệp, tổ chức. Mẫu báo cáo thành tích này được sử dụng trong các trường hợp sau:

– Khi người lao động cần đề xuất, kiến nghị nâng lương, nâng bậc, khen thưởng, thăng chức… đề bạt chính bản thân mình với cấp trên

– Khi người lãnh đạo cần xem xét, tổng hợp, đánh giá người lao động. Và đưa ra quyết định chính xác có nên khen thưởng hay thăng chức cho người lao động hay không. Mức khen thưởng như thế nào thì cần căn cứ vào văn bản này để có được đánh giá chính xác nhất.

Xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm đảng viên

Mẫu Báo cáo thành tích mới nhất năm 2021 được dùng nhiều nhất có đặc điểm gì?

Khi viết một Mẫu Báo cáo thành tích mới nhất năm 2021 được dùng nhiều nhất. Bạn cần lưu ý các thông tin chính sau đây để đảm bảo sự đầy đủ và chuyên nghiệp:

– Tên báo cáo thành tích các nhân:  ghi đầy đủ họ tên, giới tính, ngày sinh, nơi thường trú, đơn vị, chức vụ hiện tại…

Tên báo cáo thành tích là tập thể: Tên đơn vị, năm thành lập. Tổ chức bộ máy, đoàn, đảng, địa chỉ trụ sở, điện thoại, fax, email…

– Thành tích cá nhân đã đạt được trong quá trình công tác

– Thành tích tập thể và những đóng góp cho công ty trong giai đoạn vừa qua

– Chữ ký, xác nhận của người báo cáo/ Thủ trưởng đơn vị/ cấp trình khen

Xem thêm: Mẫu giấy đi đường C16-HD, 04 LDTL, C06-HD

 Mẫu Báo cáo thành tích chung ( mẫu mới nhất) 2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tỉnh (thành phố), ngày….tháng….năm…

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH

 I- Sơ lược lý lịch:

– Họ và tên:….Bí danh (nếu có):…. Nam, nữ:……

– Ngày, tháng, năm sinh:….

– Quê quán (3):….

– Nơi thường trú:…

– Đơn vị công tác:….

– Chức vụ hiện nay:….

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:….

– Ngày vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia công tác các đoàn thể):….

– Quá trình công tác :….

– Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:….

II- Thành tích đạt được:

1- Sơ lược thành tích của đơn vị :…

2- Thành tích đạt được của cá nhân:

– Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:….

– Thành tích đạt được:…..

Người báo cáo thành tích       Thủ trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị           Xác nhận của cấp trình khen

(ký, đóng dấu)                              (ký, ghi rõ họ và tên)                                    (ký, đóng dấu)

 Tham khảo: Mẫu đơn xin chuyển công tác

Mẫu Báo cáo thành tích tập thể ( thường dùng trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước)

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN:
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ:

__________________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–
Số:……/……. …………, ngày …… tháng……..năm…….

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng thưởng…

I- Sơ lược đặc điểm, tình hình đơn vị:

1- Đặc điểm, tình hình:

– Tên đơn vị:……………………………………………………………………………………… (ghi đầy đủ, không viết tắt).

– Địa điểm trụ sở chính:……………………………………………………………………………………

– Quá trình thành lập:……………………………………………………………………………………….

– Tóm tắt cơ cấu tổ chức

+ Phòng, ban, đơn vị trực thuộc; tổng số cán bộ, công chức, nhân viên; chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…);

+ Các tổ chức đảng, đoàn thể; những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội); những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

– Cơ sở vật chất:…………………………………………………………………………………………

2- Chức năng, nhiệm vụ: Những chức năng, nhiệm vụ được giao (hoặc đảm nhận).

II- Thành tích đạt được:

1-Nêu cụ thể về các thành tích mà tập thể, đơn vị phòng ban đã đạt được trong quá trình công tác. Cụ thể:

  • Nêu rõ thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây);
  • Những sáng kiến đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính mang lại hiệu quả tiết kiệm và thúc đẩy sự phát triển cho doanh nghiệp
  • Các sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước

2- Những biện pháp trong tổ chức thực hiện và những nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.

3- Thực hiện các nhiệm vụ khác:…………………………………………………………………………..

4- Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới (nêu ngắn, gọn):…………………………………

III- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận …………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp nhận xét, xác nhận
(Ký, đóng dấu)
 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu)

                          Xác nhận của cấp trình khen
(Ký, đóng dấu)

Trên đây là các Mẫu Báo cáo thành tích mới nhất năm 2021 được dùng nhiều nhất. Lưu ú Khi điền mẫu báo cáo thành tích để gửi lên cấp trên. Bạn lưu ý cần thông tin một cách ngắn gọn, súc tích nêu số liệu, dẫn chứng cụ thể và đảm bảo tính trung thực của báo cáo nhé!

Mới nhất